Kapara za suvenire


                                        PRIZNANICA  -   KAPARA ZA SUVENIRE        

 

Ja, Dragan Jovanović, iz Novog Sada, ul. Mičurinova br.46, br.l.k. 002177009 (MUP Novi Sad),

ovim potvrđujem da sam na današnji dan od naručioca robe /izrade proizvoda,


 ___________________________________________________________________________

 

iz ______________________________ ul. ______________________________ br. _______

 

br.l.k. __________________  (l.k.izdao ________________________ ), primio _____________

 

na ime izrade sledećih proizvoda: _________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________ .

 

Dogovoreni rok za izradu ovih proizvoda je _____________________ , a ukoliko proizvodi budu

i ranije gotovi, naručioc robe /izrade proizvoda, će biti odmah obavešten da može da dođe da

preuzme robu. Rok za izradu proizvoda je dat kao realan rok za izradu, ali ukoliko dođe do 

nepredviđenih okolnosti, koje mogu da produže rok izrade proizvoda, naručilac će biti blagovremeno 

obavešten o tome.

 

Ukoliko se desi da naručeni proizvodi ne budu gotovi ni do datuma: ___________________ godine, 

naručiocu će se vratiti u potpunosti sav njegov dati novac vezano za ovu porudžbinu.

 

Saglasno dogovoru naručioca posla i primaoca novca Dragana Jovanovića, naručilac se

odriče prava da odustane od kupovine ovih naručenih proizvoda.  Za dati novac jedino može

da dobije konkretno poručene proizvode, ne može da umesto njih uzme druge proizvode iz

proizvodnog programa proizvodjača / primaoca novca. Novac dat Draganu Jovanoviću, naručiocu

se ni u kom slučaju neće vratiti, ni delimično, ni u celosti ukoliko naručilac želi da odustane 

od kupovine pod bilo kojim mogućim novonastalim okolnostima.

 

Jedino će mu se novac u celosti vratiti ukoliko proizvodi ne budu gotovi ni do __________________.

 

Preuzimanje gotovih naručenih proizvoda se vrši na adresi Dragana Jovanovića odnosno na adresi

 

_______________________________________________ ili se o trošku naručioca šalju brzom poštom. 

(PTT inostranstvo, PTT domaći saobraćaj, Kurir AKS u zemlji,ili nekom drugom kurirskom službom).

 

Ovu priznanicu svojevoljno potpisuju Dragan Jovanović kao primalac novca za izradu proizvoda,

i sa druge strane naručilac izrade proizvoda. Ova priznanica je izrađena u 2 primerka po 1 za svaku 

potpisničku stranu. U slučaju spora nadležan je SUD u Novom Sadu.

 

U Novom Sadu, dana ______________ godine.

 

 Svojeručni potpis naručioca:                                                            Svojeručni potpis primaoca novca

                                                                                                                   za izradu robe:

 

__________________________                                                       __________________________

                                                                                                                 Dragan Jovanović

mob.tel.                                                                                             mob.tel. + 381 064 146 46 36


Comments